เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):

Main

Mind Mappingผังความคิด (WEB) เชื่อมโยงหน่วย “เราคือใคร”กับเป้าหมายกลุ่มสาระวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


           คำถามหลัก(Big Question) : เราคือใคร และสัมพันธ์กับสิ่งอื่นอย่างไร ?

ภูมิหลังของปัญหา :   ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เกิดค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ๆ ส่งผลถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ การกิน การแต่งกาย ภาษา จนเสมือนว่าเราถูกครอบงำและไปตามกระแส นอกจากนั้นครอบครัวยังบ่มเพาะด้วยกรอบความคิดแบบเดิม เช่น เรียนเก่งๆจะได้เป็นเจ้าคนนายคน จนหลงลืมความสำคัญของคนรอบข้างทำให้เด็กยึดติดตัวตนที่สร้างขึ้น ร่วมทั้งการที่นักเรียนถูกเลี้ยงดูให้เป็นผู้ถูกรักจนชิน ลืมความเป็นตัวเองที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัว ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจำเป็นในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเป้าหมายมากขึ้นเพื่อเป็นผู้รัก
         
เป้าหมายของความเข้าใจ(Understanding Goal): เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย :เราคือใคร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Quarter 1 ภาคเรียนที่ 1/2559
สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
1. สร้างฉันทะ
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
- Mind Mapping ก่อนเรียน

มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง สถานการณ์ที่จะศึกษา รวมทั้งปัญหาที่อยากแก้ไขตามความสนใจได้
(ว 8.1 .4/1)
- สามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการศึกษาค้นคว้าได้ (ว 8.1 .4/2)
- สร้างคำถามใหม่จากสิ่งที่อยากเรียนรู้และประเด็นปัญหาที่อยากแก้ไขได้
(ว
8.1 .4/5)
 - เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นนำเสนอและให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อที่ตน เองสนใจได้
(ว 8.1 .4/5)
- นำเสนอผลงานการเขียนสรุปปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และปฏิทินให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ว 8.1 .4/8)
มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีระหว่างการร่วมกิจกรรมได้ (ส
2.1 .4/2)   
- สามารถนำเสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างการเรียน การทำกิจกรรมและใช้ในชีวิตประจำวันได้
(ส 2.1 .4/5)   
มาตรฐาน ส 4.1
- เข้าใจและสามารถนับช่วง เวลาเป็นศตวรรษและสหัสวรรษและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ส 4.1 ป.4/1)
- เข้าใจและสามารถอธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติความเป็นมาของมนุษย์กับปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้
(ส 4.1 ป.4/2)   
มาตรฐาน ง 1.1
- เข้าใจทักษะในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนและอธิบายเหตุผลในการทำงานได้
(ง 1.1 .4/1-2)
- สามารถปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (ง 1.1 .4/3)
- อธิบายการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (ง 1.1 .4/4)
มาตรฐาน พ 2.1
สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชายและหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
(พ 2.1.4/2)   
มาตรฐาน พ 4.1
เข้าใจและสามารถอธิบายสภาวะอารมณ์ของคนที่อยู่ในยุคสมัยต่างๆที่มีผลต่อการดำรงชีวิตได้
(พ 4.1 ป.4/5)   
มาตรฐาน ศ 1.1
- สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและ สีวรรณะเย็นที่มีผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ผ่านการวาดตกแต่งผลงานได้
(ศ 1.1.4/2/3) 
- เข้าใจทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ งานวาดภาพระบายสีได้  (ศ 1.1  .4/5)   
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1 .4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน (3.2 .4/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1 .4/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5.1 .4/10)
สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
2. กว่าจะมาเป็นฉัน
ครอบครัว

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาได้
(ว 8.1 ป.4/1)
- ออกแบบและวางแผนเพื่อสำรวจหรือสืบค้นข้อมูลจากเรื่องที่จะศึกษาได้
(ว
8.1 ป.4/2)
- สามารถเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสำรวจหรือสืบค้นเรื่องที่จะศึกษาได้
(ว
8.1 ป.4/3)
- สามารถบันทึกข้อมูล นำเสนอผล และสรุปผลได้
(ว
8.1 ป.4/4)
- สามารถแสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้
(ว
8.1 ป.4/6)
มาตรฐาน ส 1.1
- เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตได้
(ส
1.1 ป.4/3)
- ชื่นชมการทำความดีของตนเองและผู้อื่น
(ส
1.1 ป.4/5)
มาตรฐาน ส
3.1
อธิบายหลักการของเศรษฐกิจในครัวเรือนของตนเองได้
(ส
3.1 ป.4/3)
มาตรฐาน ส 5.1
สามารถสร้างแผนที่จากบ้านของตนเองมายังโรงเรียนได้
(ส
5.1 ป.4/1)มาตรฐาน ส 4.1
สามารถอธิบายช่วงเวลาการเกิดของสมาชิกในครอบครัวได้
(ส
4.1 .4/1)
มาตรฐาน 1.1
- ทำงานบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์
(ง 1.1 .4/2)
-  ใช้พลังงานและทรัพยากร 
ในการทำงาน
อย่างประหยัด
และคุ้มค่า
(1.1 .4/4)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(1.1 .5/2)
- ใช้ทักษะ
การจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน
(1.1 .6/2)

    
มาตรฐาน พ 2.1
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชายและหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างเหมาะสม
(พ
2.1 .4/2)
มาตรฐาน พ
4.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพได้
(พ
4.1 .4/1)

มาตรฐาน ศ 1.1
- อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
(ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
(ศ
1.1 .4/5)
- วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
(ศ
1.1 .4/7)

จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1 .4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน (3.2 .4/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1 .4/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5.1 .4/10)
สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
3. กว่าจะมาเป็นฉัน
- สภาพแวดล้อม
- ความเชื่อ/ศาสนา

- วิถีชีวิต

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาได้
(ว 8.1 ป.4/1)
- ออกแบบและวางแผนเพื่อสำรวจหรือสืบค้นข้อมูลจากเรื่องที่จะศึกษาได้
(ว
8.1 ป.4/2)
- สามารถเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสำรวจหรือสืบค้นเรื่องที่จะศึกษาได้
(ว
8.1 ป.4/3)
- สามารถบันทึกข้อมูล นำเสนอผล และสรุปผลได้
(ว
8.1 ป.4/4)
- สามารถแสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้
(ว
8.1 ป.4/6)
มาตรฐาน ส 1.1
- เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตได้
(ส
1.1 ป.4/3)
- ชื่นชมการทำความดีของตนเองและผู้อื่น
(ส
1.1 ป.4/5)
มาตรฐาน ส
3.1
อธิบายหลักการของเศรษฐกิจในชุมชนของตนเองได้
(ส
3.1 ป.4/3)
มาตรฐาน ส 5.1
สามารถสร้างแผนที่ในการอธิบายลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่ตนเองอาศัยได้
(ส
5.1 ป.4/1)
มาตรฐาน ส 5.2
อธิบายสภาพแวด

ล้อมทางกายภาพของชุมชนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้
(ส 5.2 ป.4/1)
มาตรฐาน ส 4.1
สามารถแยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นได้
(ส
4.1 .4/3)
มาตรฐาน ส 4.2
สามารถยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนแถบนี้
(ส 4.2 .4/2)

มาตรฐาน 1.1
- ทำงานบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์(ง 1.1 .4/2)
-  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
(1.1 .4/4)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(1.1 .5/2)

มาตรฐาน พ 2.1
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชายและหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างเหมาะสม
(พ
2.1 .4/2)
มาตรฐาน พ
4.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพได้
(พ
4.1 .4/1)มาตรฐาน ศ 1.1
- อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์
(ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
(ศ 1.1 .4/5)
- วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
(ศ
1.1 .4/7)
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1 .4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน (3.2 .4/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1 .4/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5.1 .4/10)
สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
4. ฉันอยู่ไหน
- อะไรคือตัวฉัน
- ฉันเชื่ออะไร
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาได้
(ว 8.1 ป.4/1)
- ออกแบบและวางแผนเพื่อสำรวจหรือสืบค้นข้อมูลจากเรื่องที่จะศึกษาได้
(ว
8.1 ป.4/2)
- สามารถเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสำรวจหรือสืบค้นเรื่องที่จะศึกษาได้
(ว
8.1 ป.4/3)
- สามารถบันทึกข้อมูล นำเสนอผล และสรุปผลได้
(ว
8.1 ป.4/4)
- สามารถแสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้
(ว
8.1 ป.4/6)
มาตรฐาน ส 1.1
- เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตได้
(ส
1.1 ป.4/3)
- ชื่นชมการทำความดีของตนเองและผู้อื่น
(ส
1.1 ป.4/5)
มาตรฐาน ส
5.1
- สามารถใช้แผนที่ ภาพถ่ายระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเองได้
(ส
5.1 ป.4/1)
- สามารถระบุทรัพยากรและสิ่งต่างๆในจังหวัดของตนเองด้วยแผนที่ได้
(ส
5.1 ป.4/2)
- สามารถใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีในจังหวัดได้
(ส
5.1 ป.4/3)
มาตรฐาน ส 5.2
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ (ส
5.2 ป.4/2)
- มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดของตนเอง
(ส
5.2 ป.4/3)
มาตรฐาน ส 4.1
สามารถแยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นได้
(ส
4.1 .4/3)
มาตรฐาน ส 4.2
สามารถยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนแถบนี้
(ส 4.2 .4/2)

มาตรฐาน 1.1
- ทำงานบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์(ง 1.1 .4/2)
-  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
(1.1 .4/4)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(1.1 .5/2)

มาตรฐาน พ 2.1
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชายและหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างเหมาะสม
(พ
2.1 .4/2)
มาตรฐาน พ
4.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพได้
(พ
4.1 .4/1)


มาตรฐาน ศ 1.1
- อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
(ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสีโครงสร้างของมนุษย์พืชและสัตว์
(ศ 1.1 .4/5)
- วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
(ศ
1.1 .4/7)
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1 .4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน (3.2 .4/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1 .4/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5.1 .4/10)

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
สาระ
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
5. เราจะไปไหน
- ตัวเรา
- ครอบครัวเรา
- ชุมชนของเรา
- จังหวัดของเรา
- ประเทศของเรา
- โลกของเรามาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาได้
(ว 8.1 ป.4/1)
- สามารถบันทึกข้อมูล นำเสนอผล และสรุปผลได้
(ว
8.1 ป.4/4)
- สามารถแสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้
(ว
8.1 ป.4/6)
มาตรฐาน ส 1.1
- เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตได้
(ส
1.1 ป.4/3)
- ชื่นชมการทำความดีของตนเองและผู้อื่น
(ส
1.1 ป.4/5)

มาตรฐาน ส 4.2
สามารถยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนแถบนี้
(ส 4.2 .4/2)

มาตรฐาน 1.1
- ทำงานบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์(ง 1.1 .4/2)
-  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
(1.1 .4/4)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(1.1 .5/2)

มาตรฐาน พ 2.1
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชายและหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างเหมาะสม
(พ
2.1 .4/2)
มาตรฐาน พ
4.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพได้
(พ
4.1 .4/1)
มาตรฐาน ศ 1.1
- อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์
(ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
(ศ
1.1 .4/5)
- วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
(ศ
1.1 .4/7)
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1 .4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน (3.2 .4/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1 .4/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5.1 .4/10)
สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
6. สรุปการเรียนรู้
- วิเคราะห์สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุง
- Mind Mapping หลังเรียนรู้
- นำเสนอการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 8.1
- ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามและหาคำตอบเกี่ยวกับน้ำในปัจจุบันและอนาคตผ่านการทำชิ้นงานแผนภาพ ความคิดและการแสดงแล้วนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนเองศึกษา
(ว 8.1 ป.4/1)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้จากสิ่งที่อยากเรียนรู้พร้อมทั้งระบุสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ ควรปรับปรุงในการเรียนรู้ได้  (ว 8.1 ป.4/4-6)
- บันทึกและอธิบายผลการศึกษาค้นคว้า การตรวจสอบ โดยสรุปเป็นMind Mapping หรือคำอธิบาย แล้วนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
(ว 8.1 ป.4/7-8)

มาตรฐาน ส 1.1
ชื่นชมและให้กำลังใจเมื่อเพื่อนหรือสมาชิกกระทำสิ่งที่เหมาะสมอย่างจริงใจ
(ส 1.1 ป.4/5)
มาตรฐาน ส 1.2
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามหน้าที่ของตน
(ส 1.2 ป.4/1)
มาตรฐาน ส 4.2
- อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เรื่องน้ำที่มีผลต่อการใช้ชีวิตในชุมชน
(ส 4.2 . 4/2)
- เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับน้ำในอดีตและปัจจุบัน
(ส
4.2 .4/3)

มาตรฐาน ง 1.1
ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
(ง
1.1 . 4/3)
มาตรฐาน ง 2.1
มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(ง 2.1 ป.4/4)
มาตรฐาน พ 2.1
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการวางแผนสรุปการเรียนรู้
(พ 2.1 . 4/1)
- ให้เกียรติและบอกความสำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเรียน การทำงาน รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้
(พ 2.1 . 4/2)

มาตรฐาน ศ 1.1
สามารถสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบฉากประกอบการแสดงได้
(ศ 1.1 ป.4/7)
มาตรฐาน 2.1
สามารถร้องเพลงประกอบการแสดงสรุปการเรียนรู้ พร้อมทั้งเคลื่อนไหวท่าทางได้เหมาะสมสอดคล้องกับเพลงที่ร้อง (ศ 2.1 ป.4/5)
มาตรฐาน 3.1
มีมารยาทในการเป็นผู้ชมและผู้แสดงที่เหมาะสม
(ศ 3.1 ป.4/5)

จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1 .4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน (3.2 .4/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1 .4/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5.1 .4/10)
ปฏิทินการเรียนรู้บูรณาการ (Problem Based Learning) PBL หน่วย: “เราคือใคร”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 (Quarter 1) ปีการศึกษา 2559
เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจความต้องการของตนเองสามารถพูดอธิบายพร้อมกับตั้งคำถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ และเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
โจทย์ : เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key Question :
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร/เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
เครื่องมือคิด 
- Round Robin
- Card and Chart
- Blackboard Share
- Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน

- ครูพานักเรียนเล่นเกมกระโดดขาเดียวจับเวลา 10 วินาทีเพื่อรับรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพแค่ไหน อดทนได้นานเท่าไร
- นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกันหลังเสร็จกิจกรรม
“นักเรียนรู้สึกอย่างไรขณะกระโดดขาเดียว”
“ทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้น”
“เมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านั้นนักเรียนทำอย่างไร”
- ครูอ่านบทความปฏิบัติการแห่งรักให้นักเรียนฟัง แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม
“นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร”
“นำไปใช้อย่างไร”
“ทำอย่างไรให้คนรัก”
เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเสียสละและอดทน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามต่อ “นักเรียนจะเป็นผู้รักได้อย่างไร”
- นักเรียนคิดใคร่ครวญกับตนเองเพื่อจะเป็นผู้ถูกรักอย่างไรผ่านรูปแบบที่สร้างสรรค์
- นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนการเป็นผู้รักของตนเองร่วมกัน
- กิจกรรม
: ความคิด โดยให้นักเรียนนั่งสมาธิ 1 นาที
แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม
“ในระหว่างที่นั่งมีความคิดเกิดขึ้นไหม”
“ความคิดที่เกิดขึ้นมีกี่ครั้ง”
“มีความคิดอะไรบ้างที่เกิดขึ้น”
“ทำไมความคิดเหล่านั้นถึงเกิดขึ้น”
- ครูเปิดคลิปวีดีโอ “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” ให้นักเรียนดูแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ดูแล้วรู้สึกอย่างไร”
“เราจะทำอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด
Card and Chart
- ครูตั้งคำถามกับนักเรียน “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร/เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น”
- นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในกระดาษพร้อมเหตุผลแล้วติดบนกระดานตามกลุ่มที่สนใจเหมือนๆกัน
- ครูและนักเรียนช่วยกันขมวดสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งโดยใช้เครื่องมือคิด
Blackboard Share
- ครูและนักเรียนช่วยกันตั้งชื่อหน่วย PBL ร่วมกัน และเขียนชื่อหน่วยพร้อมตกแต่งให้สวยงามติดหน้าห้อง
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
1 ผ่านชิ้นงานในรูปแบบของการ์ตูนช่อง
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
ชิ้นงาน
- การเป็นผู้รัก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
1

ความรู้
เข้าใจความต้องการของตนเองสามารถพูดอธิบาย พร้อมกับตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ และเลือก
สิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย

เป้าหมายรายสัปดาห์ :เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
โจทย์ : ออกแบบ/วางแผนการเรียนรู้
Key Questions :
- นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วย “เราคือใคร”
- นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วย “เราคือใคร”

- นักเรียนจะออกแบบ/วางแผน การเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์อย่างไรให้น่าสนใจ
เครื่องมือคิด 
- Blackboard Share
-
Mind Mapping 
-
Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- หนังสือ/ห้องสมุด

- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
:นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วย “เราคือใคร”
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับหน่วย “เราคือใคร”
: นักเรียนจะสรุปสิ่งที่รู้แล้วทั้งหมดของตนเองอย่างไร
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนเป็นรายบุคคลผ่านเครื่องมือคิด (
Mind Mapping)
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วย “เราคือใคร”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: นักเรียนจะออกแบบและวางแผนกิจกรรมจากสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างไร
- ครูและนักเรียนออกแบบและวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้
10 สัปดาห์ร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ภาระงาน
-  แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
-  ช่วยกันเพื่อออกแบบและวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ร่วมกัน
- การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ชิ้นงาน
-  สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
ทำปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจ และสามารถอธิบายลักษณะทางร่างกายของตัวเองที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมจากคนในครอบครัวและเครือญาติ
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
โจทย์ : กว่าจะมาเป็นฉัน
(ครอบครัวของฉัน)
Key Question:
- เราเกิดขึ้นมาไร
- เราเหมือนใครบางในครอบครัว/เหมือนอย่างไร


เครื่องมือคิด
 
- Round Robin
- Blackboard Share
- Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครอบครัว

- อินเตอร์เน็ต
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
“เราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร”
“เราเหมือนใครบางในครอบครัว/เหมือนอย่างไร”
- นักเรียนทำแผนภาพครอบครัวของตนเองพร้อมบอกลายละเอียดสิ่งที่ตนเองเหมือนใครและเหมือนอย่างไรเช่น มีผมตรงเส้นเล็กเหมือนแม่ / มีผิวสีแทนเหมือนตา
- นักเรียนนำเสนอแผนภาพครอบครัวร่วมกัน
- นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับยีนเด่นยีนด้อย แล้วบอกได้ว่าลักษณะที่เหมือนกับคนในครอบครัวนั้นเป็นลักษณะของยีนเด่นหรือยีนด้อย
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนมีกรุ๊ปเลือดอะไร”
“ทำไมเราจึงมีกรุ๊ปเลือดนี้” “เราสามารถแบ่งปันเลือดให้กรุ๊ปเลือดอะไรได้บ้าง”
- นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดของพ่อแม่ลูก โอกาสที่จะเกิดกรุ๊ปเลือดต่างๆ แล้วสรุปความเข้าใจในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
3
ภาระงาน
- ทำแผนภาพครอบครอบของตนเองและอธิบายลักษณะร่างกายของตนเองที่เหมือนกับใครเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อย
- ตรวจสอบกรุ๊ปเลือด
ชิ้นงาน
- แผนภาพครอบครัว
- สรุปกรุ๊ปเลือด
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
3
ความรู้
เข้าใจ และสามารถอธิบายลักษณะทางร่างกายของตัวเองที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมจากคนในครอบครัวและเครือญาติทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถเป็นผู้รักสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
โจทย์ : กว่าจะมาเป็นฉัน(สภาพแวดล้อม)
Key Questions:
- สิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างไร
?
- นักเรียนจะทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราได้บ้าง
?
เครื่องมือคิด 
- Round Robin
- Blackboard Share
- Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- บริเวณภายในโรงเรียน


- ครูพานักเรียนเดินสำรวจบริเวณภายในโรงเรียน แล้วตั้งคำถามระหว่างที่เดิน “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร”
- เมื่อกลับมาถึงห้องครูกระตุ้นด้วยคำถามอีกครั้ง “สิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างไร”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น
5 เพื่อพูดร่วมกันในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งแวดล้อม เพื่อระดมสมองช่วยกันคิดว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆมีความสัมพันธ์อย่างไรกับตัวเราจากนั้นแต่ละกลุ่มจะสรุปข้อมูลที่ได้ช่วยกันคิดถ่ายทอดผ่านชิ้นงาน Web เชื่อมโยงตัวเรากับสิ่งแวดล้อม
- ครูให้โจทย์ใหม่นักเรียนจะทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราได้บ้าง / ทำอย่างไร / เมื่อไร / นานเท่าไร / แล้วจะเกิดผลอะไรตามมาจากสิ่งที่เราทำ / จะขยายผลอย่างไรสู่ผู้อื่น
- ครูให้นักเรียนแบ่งเป็น
2
กลุ่มออกแบบและวางแผน ร่วมกัน จากนั้นมานำเสนอร่วมกันเป็นวงใหญ่
- นักเรียนลงมือตามแผนที่ทำไว้ทั้งสองกลุ่มแล้วกลับมา
AAR ร่วมกันอีกครั้งหลังทำเสร็จ ผลเป็นอย่างไร แล้วจะทำอย่างไรต่อไป
- นักเรียนสรุปกระบวนการที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราผ่านชิ้นงานตามถนัด
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
4
ภาระงาน
- เดินสำรวจบริเวณภายในโรงเรียน
- ระดมสมองช่วยกันคิดว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆมีความสัมพันธ์อย่างไรกับตัวเรา
- ออกแบบการเป็นผู้รักสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
ชิ้นงาน
-
Web เชื่อมโยงตัวเรากับสิ่งแวดล้อม
- สรุปกระบวนการที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถเป็นผู้รักสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ :เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของความเชื่อ และศาสนาที่ทำให้เป็นตัวเรา พร้อมถ่ายทอดในรูปแบบของละคร
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
โจทย์ : กว่าจะมาเป็นฉัน
(ความเชื่อ/ศาสนา)
Key Question:
ความเชื่อและศาสนามีความสัมพันธ์อย่างไรจึงทำให้เป็นตัวเรา
?
เครื่องมือคิด 
- Round Robin
- Blackboard Share
- Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- แผนที่ประเทศไทย
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- ครูเชิญวิทยากรเป็นผู้ปกครองอาสามาถ่ายความเชื่อภายในชุมชนบ้านหนองโดน ตามที่อยู่ของนักเรียน
- นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเชื่อเกี่ยวกับชุมชนบ้านหนองโดนกับตัวเรา
- ครูเชิญวิทยากรเป็นผู้ปกครองอาสามาถ่ายความเชื่อภายในชุมชนบ้านยาง ตามที่อยู่ของนักเรียน
- นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเชื่อเกี่ยวกับชุมชนบ้านยางกับตัวเรา
- ครูเชิญวิทยากรเป็นผู้ปกครองอาสามาถ่ายความเชื่อภายในชุมชนบ้านโคกกลาง ตามที่อยู่ของนักเรียน
- นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเชื่อเกี่ยวกับชุมชนบ้านโคกกลางกับตัวเรา
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อทั้ง
3 ชุมชนพร้อมอธิบายความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับตัวเรา
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ศาสนาที่เรานับถือมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับตัวเราอย่างไร”
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 
3 คน เพื่อช่วยกันคิดความสัมพันธ์ของศาสนากับตัวเรา และมานำเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกันในวงใหญ่อีกครั้ง และช่วยกันขมวดความสัมพันธ์ช่วยกัน
- ครูให้นักเรียนจับสลากแบ่งเป็น
4 กลุ่มเพื่อสรุป
ความสัมพันธ์ของความเชื่อ และศาสนาที่ทำให้เป็นตัวเรา นำมาถ่ายทอดในรูปแบบของละคร
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
5
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความเชื่อ และศาสนาที่ทำให้เป็นตัวเรา
- ละครถ่ายทอดความเข้าใจความสัมพันธ์ของความเชื่อ และศาสนาที่ทำให้เป็นตัวเรา
ชิ้นงาน

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
5
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของความเชื่อ และศาสนาที่ทำให้เป็นตัวเรา พร้อมถ่ายทอดในรูปแบบของละคร
ทักษะ :
ทักษะชีวิต

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ :เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อตัวเรา ตลอดจนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
โจทย์ : กว่าจะมาเป็นเรา
(วิถีชีวิต)
Key Question:
วิถีชีวิตทำให้เป็นฉันอย่างไร
?
เครื่องมือคิด 
- Round Robin
- Blackboard Share
- Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- ครูเปิดคลิป วิถีชีวิต
ครูกระตุ้นด้วยคำถามจากเรื่องที่ได้ดู
“นักเรียนอะไรบ้าง / รู้สึกอย่างไร / เหมือนหรือต่างจากตัวเราอย่างไร ”แล้ว “วิถีชีวิตทำให้เป็นฉันอย่างไร”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนใคร่ครวญวิถีชีวิตที่ทำให้เป็นฉันอย่างไรกับตัวเอง ฉันชอบพูดเสียงดังเพราะวิถีแบบไหน / ฉันอ้วนเพราะวิถีการกินแบบไหน / ฉันแข็งแรงเพราะวิถีชีวิตเป็นแบบไหน
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น
5 กลุ่มเพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตที่เป็นฉันในรูปแบบของบทเพลง
- นักเรียนนำเสนอบทเพลงร่วมกัน
- ครูและนักเรียนสะท้อนบทเพลงร่วมกัน สิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับแก้บทเพลงของตนเองให้ดีขึ้นและสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นต่อไป

ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับวิถีชีวิตทำให้เป็นฉัน
- ใคร่ครวญวิถีชีวิตที่ทำให้เป็นฉันอย่างไรกับตัวเอง
ชิ้นงาน
- บทเพลงวิถีชีวิตทำให้เป็นตัวฉัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
6
ความรู้
เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อตัวเรา ตลอดจนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ :เข้าใจตัวเอง และสามารถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นตัวตนให้กับผู้อื่นเข้าใจผ่านนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
โจทย์ : ฉันอยู่ไหน
Key Question:
อะไรที่บ่งบอกว่าเป็นฉัน
?

เครื่องมือคิด 
- Round Robin
- Blackboard Share
- Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- ครูพานักเรียนเล่นเกมปิดตาท้ายเพื่อนในห้อง เพื่อเชื่อมโยงสู่ตัวฉัน แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “อะไรที่บ่งบอกว่าเป็นฉัน” ขนาด รูปร่าง ทรงผม เสื้อผ้า
นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างที่บ่งบอกว่าเป็นฉันความชอบ สี ที่อยู่ เอกลักษณ์  ฯลฯ
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นฉัน แล้วสรุปตัวฉันผ่าน นิทานตัวฉัน
- นักเรียนนำเสนอนิทานตัวฉันร่วมกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
7
ภาระงาน
- เล่นเกมปิดตาทายเพื่อนในห้อง และแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเกม
- สร้างนิทานตัวฉันที่บ่งบอกความเป็นตัวฉัน
ชิ้นงาน
- นิทานตัวฉัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
7
ความรู้
เข้าใจตัวเอง และสามารถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นตัวตนให้กับผู้อื่นเข้าใจผ่านนิทานได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
โจทย์ : แล้วฉันจะไปไหน
Key Questions:
- ตัวเองทำเพื่อคนอื่นอย่างไร?
- ในฐานะนักเรียนจะทำอะไรเพื่อใครบ้าง?
- ในฐานะลูกจะทำอะไรเพื่อครอบครัวบ้าง?
- ในฐานะประชากรจะทำอะไรเพื่อสังคมบ้าง?
- ในฐานะมนุษย์จะทำอะไรเพื่อโลกของเราบ้าง?
เครื่องมือคิด
Round Robin
Brainstorms
Show and Share
Black Board Share
Place Mat
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน

- ครูกระตุ้นด้วยคำถามเพื่อให้นักเรียนตอบกับตัวเองดังนี้
“เราเป็นใครในปัจจุบัน”
“เราเมื่อวานเป็นอย่างไร”
“เราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างไร”
“เราเมื่อเดือนที่แล้วเป็นอย่างไร”
“เราเมื่อปีที่แล้วเป็นอย่างไร”
“เราเมื่อ
5 ปีก่อนเป็นอย่างไร”
“เราเมื่อ
10 ปีก่อนเป็นอย่างไร”
“เราอีก
5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร”
“เราอีก
7 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร”
“เมื่อเราอายุ
60 ปีจะเป็นอย่างไร”
- นักเรียนอยู่กับตัวเองในมุมอิสระและใคร่ครวญกับคำถามทั้ง
10
ข้อของตนเองแล้วเรียบเรียงคำตอบผ่านงานเขียนและวาดภาพประกอบ ในรูปแบบของ Timeline ชีวิต
- ครูให้โจทย์การเป็นผู้รักกับนักเรียน
ตัวเองทำเพื่อคนอื่นอย่างไร”
“ในฐานะนักเรียนจะทำอะไรเพื่อใครบ้าง”
“ในฐานะลูกจะทำอะไรเพื่อครอบครัวบ้าง”
“ในฐานะประชากรจะทำอะไรเพื่อสังคมบ้าง”
“ในฐานะมนุษย์จะทำอะไรเพื่อโลกของเราบ้าง

- นักเรียนวางแผนรูปแบบชีวิตของตนเองตามโจทย์ที่ครูให้ในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8
ภาระงาน
นักเรียนใคร่ครวญกับตนเองเพื่อตอบคำถาม Timeline ชีวิต และวางแผนชีวิตในรูปแบบของผู้รัก
ชิ้นงาน
- Timeline ชีวิต
- อินโฟกราฟฟิกชีวิตผู้รัก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8
ความรู้ :
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย
ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
คำถาม
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนจะจัดและตกแต่งบรรยากาศห้องเรียนอย่างไร
เครื่องมือคิด  
- Show and Share 
ชิ้นงาน

- Wall Thinking ชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศนานห้องเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : นักเรียนจะจัดและตกแต่งบรรยากาศห้องเรียนอย่างไร/นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่
- จัดบรรยากาศห้องเรียน เพื่อเตรียมเปิดห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เผยแพร่องค์ความรู้ ในรูปแบบของนิทรรศการ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ

- นักเรียนเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาในสัปดาห์นี้ร่วมกัน : นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างในสัปดาห์นี้
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ภาระงาน
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
ชิ้นงาน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 9
ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถ
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุม
ที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ

- รู้จักตนเอง
- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย